Tlf: +45 9831 4344   |   Fax: +45 9832 3945   |   Mail: Golfklubben@mail.dk

Visionsplan

Visionsplan 2015 – 2018

Visionsplan for Ørnehøj Golfklub for perioden 2015 – 2018

Ørnehøj Golfklub har siden etableringen i 1992 gennemgået en rivende udvikling, godt hjulpet på vej af den stigende interesse for golfsporten.
De skiftende bestyrelser har udarbejdet visionsplaner – og den seneste udløber i 2014, hvorfor vi nu fremlægger en plan for perioden 2015 – 2018.
Visionsplanen skal udtrykke de overordnede målsætninger og de ønsker medlemmerne har for klubben, og planen skal derfor være bestyrelsens rettesnor for, i hvilken retning klubben skal udvikle sig.
Det er bestyrelsens håb, at der gennem en aktiv og konstruktiv debat kan skabes de bedste beslutninger for fremtiden i Ørnehøj Golfklub.

Opfølgning på visionsplan 2010 – 2014

I den nu afsluttede periode var der følgende ønsker og målsætninger:

 • At udfærdige detaljeret plan for bane – opfyldt
 • Implementering af fleksibelt medlemskab – opfyldt
 • Omlægning og justering af greens i nødvendigt omfang. – delvis opfyldt
 • Udslagshal udbygges og isoleres – ikke opfyldt, punktet udgår
 • Etablering af ungdomslokale – ikke opfyldt, overgår til ny plan
 • Nyt indgangsparti i greenfee område. – ikke opfyldt, overgår til ny plan
 • Ønske om ændring af hul 21 til et par-4 hul. – nyt teested etableret men endnu ikke taget i brug
 • Fortsat være opmærksom på mulighed for køb af jord til par 3 bane og banetilpasning. – ikke opfyldt, overgår til ny plan

Bærende værdier og mål for Ørnehøj Golfklub

 • At have en golfbane, hvor pasning af banen har højeste prioritet. Med udgangspunkt i banens nuværende design er målet fortsat at udvikle og vedligeholde banen, så den er attraktiv for flertallet af såvel klubbens medlemmer som greenfee spillere. Det er endvidere vores mål, at Ørnehøj Golfklub skal udvikles, således at banen fremstår som en af Nordjyllands mest attraktive baner.
 • At have et velfungerende klubliv såvel sportsligt som socialt, hvor såvel sekretariat, restaurant og pro/shop fungerer som integrerede dele af klubben. Alle, såvel medlemmer, gæster, sponsorer og samarbejdspartnere skal føle sig velkomne, og kvalitet, gensidig respekt, tolerance og god omgangstone skal være kendetegn for klubben.
 • At have en sund økonomi, som sikrer at klubbens eksistens aldrig bringes i farer. En egenkapitalprocent på 25 incl. medlemsindskud og en god likviditet er med til at sikre dette.
 • At fastholde det nuværende medlemstal, der dels sikrer den sunde økonomi og dels sikrer rimelig tilgængelighed for alle medlemmer til at dyrke golfspillet. På sigt at øge medlemstallet til 1.600.
 • At være en god arbejdsplads, hvor alle ansatte gennem dialog motiveres til at yde en indsats, der er med til at opfylde klubbens værdier og mål. Ansvar og beslutningskompetence bør følges ad.
 • At hele golfanlægget på sigt ejes af klubben.
 • At optimere kommunikationsniveauet så medlemmerne føler sig velinformeret.
 • At fremadrettet at arbejde mod at få et korps af frivillige.
 • At udvikle og afprøve muligheder for yderligere synergi i samarbejdet med restaurant, træner og andre samarbejdspartnere.
 • At intensivere synliggørelsen af Ørnehøj Golfklub i lokalsamfundet og erhvervslivet.

Økonomi

For at styrke klubbens likviditet skal Kassekreditten nedbringes med 0,5 mill. inden udgangen af 2018. Kontingentet justeres løbende i forhold til udgiftsniveauet, hvorfor der ikke kan udelukkes mindre stigninger i årene fremover. Vi har i vores visionsplan lagt op til en vedligeholdende indsats på banen, hvilket vi mener, er nødvendigt set i lyset af de omfattende ændringer, som er foretaget i den forgangne periode. Investering i klubhus og inventar vil også i den pågældende periode være begrænset. Det er målet fortsat at have en god økonomi.

Vi vil sikre forretningsmæssig ideudvikling, så vi har gode indtjeningsmuligheder gennem ajourførte attraktive tilbud til konkret definerede målgrupper.

Vi vil gennem et fortsat konkurrencedygtigt kontingent fastholde nuværende medlemstal – og sammensætning, og dermed sikre klubbens grundlæggende økonomiske fundament.

Vi vil være det oplagte valg for greenfee spillere, company days og andre indtægtsgivende arrangementer.

Junior- og elitearbejdet

Ørnehøj Golfklubs målsætning er kontinuerligt at have hold tilmeldt DGU’s Danmarksturnering.
Klubben vil på sigt øge juniorafdelingen til 100 juniorer.

Banens udvikling

Fortsat at være opmærksom på mulighed for køb af jord til par 3 bane og banetilpasning

Der skal vedvarende være fokus på aktiviteter og tiltag som kan tilgodese spillehastigheden.
Vi vil fortsat overholde gældende regler på miljøområdet.

Delmål for årene 2015 – 2018

 • Delmålene er ikke i en prioriteret rækkefølge:
 • Etablering af ungdomslokale
 • Nyt indgangsparti kontor/greenfee/proshop område
 • Forbedring af Driving Range
 • Shelters
 • Beplantning – iht. beplantningsplan
 • Topdressing/eftersåning af fairways
 • Ændring af green 10(se udviklingplan)
 • Ændring af hul 21 til et par-4 hul(se udviklingplan)
 • Ændring af green hul 12(se udviklingplan)
 • Nyt hvidt teested hul 20(se udviklingplan)
 • Pris for ombygning af hullerne 10,12 og 21 udgør ca. kr. 758.000,-

Udviklingsplanen findes under banen, eller klik her.

WordPress Lightbox