Tlf: +45 9831 4344   |   Fax: +45 9832 3945   |   Mail: Golfklubben@mail.dk

Bestyrelsen dame

Bestyrelsen i dameklubben

Formand

Gitte Bech

Tlf.: 20127907
E-mail: Skriv Mail

Næstformand

Susanne Jensen

Tlf.: 23981026
E-mail: Skriv Mail

Kasserer

Karin Christensen

Tlf:. 51912750

E-mail:  Skriv Mail

Scorekort-ansvarlig

Benthe Andersen

Tlf.:28223687
E-mail: Skriv Mail

Sekretær

Hanne Bjerning

Tlf.: 29683745
E-mail: Skriv Mail

Suppleant

Marianne Brink

Tlf.: 22666731
E-mail: Skriv Mail

Vedtægter

For dameklubben i Ørnehøj Golfklub

Klubbens navn er Ørnehøj Dameklub.

Som medlem af klubben kan optages alle kvindelige seniorer og ungseniorer med et hcp. på max 45

Eksisterende medlemmer (1213) med hcp > 45 kanfortsætte medlemskabet.

Fast matchdag er onsdag.

Kontingentet for det kommende år fastsættes på generalforsamlingen og betales uanset indmeldingstidspunkt.

Regnskabsåret går fra 1/10 til 30/9.

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af oktober med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabsfremlæggelse.
4. Fastlæggelse af kontingent.
5. Valg til bestyrelse.
6. Valg af suppleant.
7. Valg af revisor.
8. Indkomne forslag.
9. Evt.

Generalforsamling varsles senest 14 dage før afholdelse.

Deltagelse i generalforsamling forudsætter, at kontingentet for den netop afsluttede sæson er betalt.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år, dog således at der vælges 2 i lige år og 3 i ulige år

(2 Bestyrelsen konstituerer sig selv. Suppleanten vælges hvert år.Ved valg til bestyrelsen har hvert medlem 1 stemme ved valghandlingen.)

Valg og afstemning afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

Emner der ønskes behandlet på generalforsamling, skal lægges i damernes postkasse en uge før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller halvdelen af medlemmerne.

Ørnehøj dameklub vil som primær informationskilde anvende hjemmeside, klubblad og opslagstavle.

I tilfælde af klubbens ophør tilfalder evt. formue Ørnehøj Golfklub.

Vedtægtsændring vedr. hcp den 6/10-13.

 

Forretningsorden ved generalforsamlingen.

1. Der vælges 1 dirigent ved håndsoprækning ved almindelig stemmeflertal

2. Ved skriftlig afstemning tiltræder stemmeudvalget, som består af 2 personer der udpeges blandt forsamlingen.

3. Dirigenten kan stille forslag om debattens afslutning, enten straks eller med de indtegnede talere.

4. Dirigenten meddeler talerne ordet i den rækkefølge begæringen herom er indgået. I særlige tilfælde kan den regel fraviges for korte bemærkninger. Dog kun i forhold til det aktuelle punkt på dagsordenen der er under debat.

5. Ved personvalg, hvor der er flere opstillede end det antal der skal vælges, skal valget foregå skriftligt. Forslag af personer kan stilles af Dameklubbens medlemmer på generalforsamlingen.

6. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer må der max. skrives det antal personer på stemmesedlen, som er på valg. De personer der opnår flest stemmer er valgte.

Det kan efter afstemning ved håndsoprækning besluttes, at man tager suppleantvalget i samme omgang, d.v.s. at de der får flest stemmer er valgt til bestyrelsen og de eller den der får færrest stemmer er valgt til suppleant.

7. Ved valg af suppleanter må der max. skrives det antal personer på stemmesedlen, som er på valg. De personer der opnår flest stemmer er valgte.

Generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling i dameklubben, Ørnehøj Golfklub

Section 1

This is a text block. Click the edit button to change this text.

Section 2

This is a text block. Click the edit button to change this text.

WordPress Lightbox